เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

ประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิก ../upload/photo/data/20190624100908O38Lok0P.pdf

ประกาศประกวดราคา ฉบับที่2 ../upload/photo/data/20190624101147UKGYHeHY.pdf

ประกาศยกเลิก ฉบับที่2  ../upload/photo/data/20190703141344MBibBqPq.pdf

       ประกาศประกวดราคา ฉบับที่3  ประกาศจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562                            ../upload/photo/data/20190705185353l69eGY9i.pdf

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรเเท้ของเกษตรกร

 

 

 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมเเละพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

 

 

 พันธกิจกรมส่งเสริมการเกษตร

1.  ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร  
2.  ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรให้เข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  
3.  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  การให้การแก้ไขปัญหาตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง

 

 

 ภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตร การกำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกร เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในการผลิตและประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
2. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร  
3. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิต ประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร 
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือตามที่กระทรวง หรือ คณะรัฐมนตรีหมอบหมาย   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2545
18 พฤษภาคม 58 12:49:53