เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ลงแขกเกี่ยวข้าว ย้อนยุควิถีชาวนาสืบสานวัฒนธรรม ตำบลบ้านหว้า

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ลงแขกเกี่ยวข้าว" ย้อนยุคว...

ลงแขกเกี่ยวข้าว รณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลสาวะถี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...

ต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น,นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม และนางสาวพรทิพย์ พุทธชาติ นัก...

ร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ เมืองจอนจู ประเทศเกาหลีใต้

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561 นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยเข...

ประชุมเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 19 ตุลาคม 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเครือข่าย Young Smart...

นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการประสานพลังประชารัฐ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและต้อนรับนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราช...

ประชุมเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 17 ตุลาคม 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเกษตรกรต้นแบบของ ศูนย...

นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื...

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสหกรณ์ ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 กันยายน 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และ นางสาววรัญชลี ทองสารไตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษ...

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (Pa

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 7 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้ส...