เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำสว

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น นางสาว พรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ตามโค...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลแดงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางสาว กฤติกา เทพามาตย์, นางประกาย ศรีตาแสน และนางสมปรารถนา ยืนยาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษต...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลโคกสี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางประกาย ศรีตาแสน, นางสาว พรทิพย์ พุทธชาติ และ นางสาว กฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเ...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลพระลับ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายวีระพงษ์ สีหงอก และนายศุภมิตร เชนประโคนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดถ่ายทอดความรู้...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลหนองตูม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวพรทิพย์ พุทธชาติ, นางสมปรารถนา ยืนยาว และ นางสาว กฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเ...

Future DOAE นำเสนอโครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2561 นางสาว พรทิพย์ พุทธชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ในบทบาทคนรุ่นใหม่อนาคตกรม...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลบ้านค้อ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางเสาวคนธ์ ศิริมุกดากุล, นางสมปรารถนา ยืนยาว และ นางสาว กฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมกา...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลบ้านหว้า

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายศุภมิตร เชนประโคน, น.ส พรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ น.ส วรัญชลี ท...

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักส่งเ...