เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลบ้านหว้า

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561 : นางสาววรัญชลี ทองสารไตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โคร...

คณะกรรมการธรรมมาภิบาล ติดตามงบประมาณ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น นางเสาวคนธ์ ศิริมุกดากุล และ นางสาวกฤติกา เทพามาต...

คณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมสวนสลัดจันทร์ดาว

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วย นางพิศมัย มูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเก...

การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลดอนหัน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธี การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงกา...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ผักบ้านโ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 21 มิถุนายน 2561: นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทา...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนที่ 23 ตำบลโคกสี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน 2561 นางประกาย ศรีตาแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแ...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนที่ 26 ตำบลแดงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน 2561 นางสาวกฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทัก...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนที่ 24 และ 25 ตำบลดอนหัน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน 2561 นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทัก...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนที่ 8 และ 9 ตำบลสาวะถี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน 2561 นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่ง...