เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

ประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิก ../upload/photo/data/20190624100908O38Lok0P.pdf

ประกาศประกวดราคา ฉบับที่2 ../upload/photo/data/20190624101147UKGYHeHY.pdf

ประกาศยกเลิก ฉบับที่2  ../upload/photo/data/20190703141344MBibBqPq.pdf

       ประกาศประกวดราคา ฉบับที่3  ประกาศจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562                            ../upload/photo/data/20190705185353l69eGY9i.pdf

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (ผัก)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินโ...

ผลิตรายการแปลง Young Smart Farmer

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำสื่อมวลชนถ่ายท...

แปลงใหญ่ไม้ผล (ฝรั่ง)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำผู้สื่อข่าวจากสถานวิทยุโทรทั...

เยี่ยมผู้นำ อกม. และ Young Smart Farmer

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางเสาวคนธ์ ศิริมุกดากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิช...

เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางเกื้อกูล เชนประโคน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ , นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่...

ติดตามแปลง GAP พืชผัก

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 : นางพิศมัย มูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมสวนสลัดจันทร์ดาว แหล่งผลิตผัก GA...

ติดตามสถานการณ์โรคไหม้คอรวง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 : นางพิศมัย มูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเยี่ยมเกษตรกร และติดตามสถานการณ์โรคไ...

Kick off โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมงาน Kick off โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสว...

ประชุมคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสว...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมืองขอนแก่น (คชภ.อ.)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 30 ตุลาคม 2562 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเ...