เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีเรียนรู้แปลงใหญ่ผักแปลงใหญ่ ตำบลดอนหัน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 9 มกราคม 2561 : นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรัญชลี ทองสารไตร นักวิชากา...

จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 28 ธันวาคม 2560 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ และ นางสาว พรทิพย์ พุทธชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...

รณรงค์ไถกลบตอซังงดเผาฟางและซังตอพืช โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลโนนท่อน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 27 ธันวาคม 2560 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ ,นางพิศมัย มูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย...

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนาย

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น, นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น, นายไชยยศ...

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางเกื้อกูล เชนประโคน และนางสาวพรทิพย์ พุทธชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนิน...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วย นายศุภมิตร เชนประโคน นักวิชาการส่งเสริมการ...

ประชุมร่วมกับโลตัสเพื่อวางแผนการผลิต

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเกษตรกรกลุ่มทำสวนบ้านโนนเชวา ตำบล...

ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เมืองขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 7 ธันวาคม 2560 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เมืองขอนแก่น โด...

มอบปัจจัยการเกษตรแก่เกษตรกรตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อการฟื้นฟูฯ ปี 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 6 ธันวาคม 2560 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการเกษตรแก่เกษตรกรตาม...

ประชุมประจำเดือนธันวาคม ปี 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม เพื่อชี้แจง...