เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

“ต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และ นางสาว พรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการ...

kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมศักด์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดข...

อบรมการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภมิตร เชนประโคน ,นางเกื้อกูล เชนประโคน และ นางสาว กฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร คราชานนท์ ติดตามงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวเบญจพร คราชานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 และคณะ ติดตามโครงการแปลงใหญ...

โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลท่าพระ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายจีรพงศ์ ตาแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อ...

มอบปุ๋ยชีวภาพโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย บาทชาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ มอบปุ๋ยชีวภาพให้เ...

ติดตามโครงการระบบน้ำในแปลงผัก

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวกฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาว วรัญชลี ทองสารไตร นักวิ...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 30 มกราคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผล...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นติดตามนิเทศงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 26 มกราคม 2561 : เวลา 13.00 น. นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะ...

จัดเวทีแปลงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; ระหว่าวันที่ 25-26 มกราคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และหน่วยงานภาคี ร่วมจัดเวทีแปลงใหญ่ ตา...