เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

อัตรากำลัง

โครงสร้างองค์กร

 

นายสายันต์    เค้าแคน

เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

 

                                                          นายสมจิตร กาบขน                                                                                                                                                                                                                                                                     ผู้ช่วยเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)

รับผิดชอบตำบลในเมือง/เมืองเก่า

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต...

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร...

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ...

กลุ่มอารักขาพืช

กลุ่มอารักขาพืช...

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป...