เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

อัตรากำลัง

โครงสร้างองค์กร

 

นายสายันต์    เค้าแคน

เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

098-261 9398

 

                                                                                            **********************                                                                                                                                                                                                        ผู้ช่วยเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)

รับผิดชอบตำบล**********

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต...

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร...

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ...

กลุ่มอารักขาพืช

กลุ่มอารักขาพืช...

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป...