เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

ประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิก ../upload/photo/data/20190624100908O38Lok0P.pdf

ประกาศประกวดราคา ฉบับที่2 ../upload/photo/data/20190624101147UKGYHeHY.pdf

ประกาศยกเลิก ฉบับที่2  ../upload/photo/data/20190703141344MBibBqPq.pdf

       ประกาศประกวดราคา ฉบับที่3  ประกาศจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562                            ../upload/photo/data/20190705185353l69eGY9i.pdf

 

ทำเนียบเกษตรอำเภอ

    

1.นายสันต์  อภินาคพงศ์ พ.ศ.2513-2521
2.นายประเสริฐ  สัมมาทัน พ.ศ.2521-2523
3.นายเสริม  สายยงค์ พ.ศ.2523-2525
4.นายทรัพย์  ลอกไธสง (รก.) พ.ศ.2525-2525
5.นายไพรวาส  วิทยาขาว พ.ศ.2525-2535
6.นายวุฒิศักดิ์  พลพินิจ พ.ศ.2535-2538
7.นายผดุง  แสงนาค พ.ศ.2538-2540
8.นายทรัพย์  ลอกไธสง (รก.) พ.ศ.2541-2543
9.นายประทวน  ไชยโสต พ.ศ.2543-2544
10.นายเรืองศักดิ์  วงศ์วทัญญู พ.ศ.2544-2544
11.นายอุทัย  อรรคละน้อย พ.ศ.2544-2547
12.นายทรงพันธ์  จันทร์สว่าง พ.ศ.2547-2553
13.นายวัฒศิลป์  อินทรชัยศรี พ.ศ.2553-2556
14.นายสายันต์  เค้าแคน พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
   

 

5 พฤศจิกายน 58 13:24:45