เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำสว

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอน...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลแดงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางสาว กฤติกา เทพามาตย์, นางประกาย ศรีตาแสน...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลโคกสี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางประกาย ศรีตาแสน, นางสาว พรทิพย์ พุทธชาติ ...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลพระลับ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายวีระพงษ์ สีหงอก และนายศุภมิตร เชนประโคนนั...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลหนองตูม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวพรทิพย์ พุทธชาติ, นางสมปรารถนา ยืนยาว ...

Future DOAE นำเสนอโครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2561 นางสาว พรทิพย์ พุทธชาติ นักวิชาการ...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลบ้านค้อ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางเสาวคนธ์ ศิริมุกดากุล, นางสมปรารถนา ยืนยา...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...