เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลบ้านหว้า

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561 : นางสาววรัญชลี ทองสารไตร นักวิชาการส่...

คณะกรรมการธรรมมาภิบาล ติดตามงบประมาณ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ...

คณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมสวนสลัดจันทร์ดาว

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ...

การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลดอนหัน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ผักบ้านโ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบด...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 21 มิถุนายน 2561: นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนที่ 23 ตำบลโคกสี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน 2561 นางประกาย ศรีตาแสน นักวิชาการส่ง...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนที่ 26 ตำบลแดงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน 2561 นางสาวกฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการ...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...