เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 21 มิถุนายน 2561: นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนที่ 23 ตำบลโคกสี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน 2561 นางประกาย ศรีตาแสน นักวิชาการส่ง...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนที่ 26 ตำบลแดงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน 2561 นางสาวกฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการ...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนที่ 24 และ 25 ตำบลดอนหัน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน 2561 นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการ...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนที่ 8 และ 9 ตำบลสาวะถี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน 2561 นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริม...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชน 15 ตำบลโนนท่อน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 นางพิศมัย มูลศรี นักวิชาการส่งเส...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชน 13 ตำบลบ้านทุ่ม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 18-27 มิถุนายน 2561 นางเกื้อกูล เชนประโคน นักวิชาการส...

การฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชน 16 ตำบลท่าพระ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 15-29 มิถุนายน 2561 นาย จีรพงษ์ ตาแสง นักวิชาการส่งเส...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...