เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

ประชาสัมพันธ์

    ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัดขอนแก่นประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและประกาศดังกล่าว                                  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ขอแจ้งเกษตรกรให้ชลอการเดินทางเข้ามาสำนักงาน โดยใช้ช่องทางอื่นติดต่อหรือประสานงานที่เกี่ยวข้องและสะดวกแทน คือ

-โทรศัพท์ 043-2360171

-Web : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

-Facebook : KASET MUNGKHON

-เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

-เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร

http://farmer.doae.go.th/report/report_farmer_result_public/search?fbclid=IwAR1a8kb8_4ZURGJ9E_j8JzER-HC5G65ToIqbjY6EEHyi6Rb30QLmoBaNq1A

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 24 เมษายน 2563 คณะเจ้าหน้าที่ ให้บริการเกษตรกร ในสภาวะการระบ...

สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพสมาชิกแปลงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 21 เมษายน 2563 นางประกาย ศรีตาแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษต...

ติดตามระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์และตรวจสอบการขุดสระสนับสนุนของพัฒนาที่ดิน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 9 เมษายน 2563 นายจีรพงศ์ ตาแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ...

ตรวจวิเคราะห์ดิน ศดปช.

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 8 เมษายน 2563 นายวันชัย บาทชารี, นางสาววรัญชลี ทองสารไตร นั...

ต้อนรับนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 7 เมษายน 2563 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น นำค...

อบรมแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3 บ้านหนองบัวทอง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น นา...

อบรมแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3 บ้านหนองไหล ตำบลโคกสี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น นา...

อบรมแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 นางประกาย ศรีตาแสน นักวิชาการส่งเส...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

https://ssnet.doae.go.th/%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b3/

ดูเพิ่มเติม...