เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

ประชาสัมพันธ์

    ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัดขอนแก่นประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและประกาศดังกล่าว                                  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ขอแจ้งเกษตรกรให้ชลอการเดินทางเข้ามาสำนักงาน โดยใช้ช่องทางอื่นติดต่อหรือประสานงานที่เกี่ยวข้องและสะดวกแทน คือ

-โทรศัพท์ 043-2360171

-Web : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

-Facebook : KASET MUNGKHON

-เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

-เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร

http://farmer.doae.go.th/report/report_farmer_result_public/search?fbclid=IwAR1a8kb8_4ZURGJ9E_j8JzER-HC5G65ToIqbjY6EEHyi6Rb30QLmoBaNq1A

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

วิธีการตรวจนับจำแนก แมลงวันผลไม้

ันที่ 21 มกราคม 2564 : นางสาวพวงมาลัย ทองไชย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที...

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 15 มกราคม 2564 : นางประกาย ศรีตาแสน และนางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

ไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเป็นศิริมงคล

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และกลุ่มแรงงาน...

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลัง

วันที่ 13 มกราคม 2564 : นายจีรพงศ์ ตาแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำคณะกรรมการกลุ่มวิสาห...

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

วันที่ 6 มกราคม 2564 นางประกาย ศรีตาแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการเจาะบ่อบาดาลเพื่...

ชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสาวพรทิพย์ พุทธชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางณัฐรดา แก้วแสน...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมประชุมกำนันผู้ใ...

เตรียมการจัดวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางสาววรัญชลี ทองสารไตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะเจ้าหน...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

https://ssnet.doae.go.th/%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b3/

ดูเพิ่มเติม...